Nagyhegyes Község Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagyhegyes Község Önkormányzata

közösségszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4064 Nagyhegyes, Kossuth utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közreműködik a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában foglalt közösségi színtér működtetésében, a helyi közösségi művelődés szervezésében és a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosításában. Segíti a közösségi tevékenységéket, a művelődő közösségek működését, ösztönzi a társadalmi összetartozást és a közösségek kulturális értékteremtésben való aktív részvételét. A közösségi színtéren működő csoportok (szakkörök, klubok) tevékenységét segíti, felügyeli. Együttműködik a településen működő civil szervezetekkel, kulturális intézményekkel, más szakterületekhez tartozó intézményekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú közművelődési szakirányú, vagy pedagógus végzettség
  • közművelődési területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • B kategóriás jogosítvány,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a szakmai végzettségeket igazoló okiratok másolatait, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, fényképes szakmai önéletrajzot, nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bajusz Istvánné nyújt, a 06-52-367-011-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Nagyhegyes Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4064 Nagyhegyes, Kossuth utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2018., valamint a munkakör megnevezését („közösségszervező”).
  • Személyesen: Bajusz Istvánné, Hajdú-Bihar megye, 4064 Nagyhegyes, Kossuth utca 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok áttekintését követően a képviselő-testület az érvényes pályázatok alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • nagyhegyes.hu – 2018. január 26.
  • Önkormányzati hirdetőtábla – 2018. január 26.