PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nagyhegyes Község Önkormányzata a Nagyhegyes Község nemzeti vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2012. (IV. 19.) önkormányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

  1. Az értékesíteni kívánt ipari területek Nagyhegyes külterületén a 0188/19, 0188/20, 0188/21 helyrajzi számokon találhatóak. Területük mindösszesen 45982 m2. Az önkormányzat a területeket csak egyben kívánja értékesíteni.

A terület kikiáltási ára:

870.- Ft/m 2 + ÁFA, összesen 40.000.000- Ft + ÁFA

  1. A Képviselő-testület kiköti, hogy az iparterületen legalább 1.500 m2 alapterületű ipari, kereskedelmi, raktározási vagy logisztikai zöldmezős beruházást kell megvalósítani legkésőbb az ingatlan birtokba vételétől számított 5 éven belül. Amennyiben a legalább 1.500 m2 nagyságú épület-beruházás létesítése nem valósul meg az adott határidőig, úgy az önkormányzatot az egész terület vonatkozásában a II. pontban meghatározott határidőt követő egy évig a nettó eladási árnak megfelelő bruttó áron visszavásárlási jog illeti meg, amelyet az összes érintett ingatlan tulajdoni lapjára be kell jegyeztetni.
  2. A megvalósított beruházásnak eleget kell tennie a hatályos magyar és európai uniós környezetvédelmi előírásoknak. A beruházás keretében a beruházónak legalább 10 fő új munkahelyet kell teremteni.
  3. Az ingatlanok közművesítetlenek, a beruházót terheli az ingatlanokon a villamosenergia-hálózat, a vezetékes ivóvíz- és szennyvíz kiépítése, a bel- és csapadékvíz elvezetésének szabályszerű megvalósítása.
  4. Az ingatlanok mezőgazdasági művelésből kivont, régészeti lelőhellyel érintett területek.
  5. Az ingatlanokról további információt Bajusz Istvánné polgármester ad a 0652/367-011-es telefonszámon vagy ügyfélfogadási időben személyesen a Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatalban (4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2.).
  6. Az ajánlattevő az ajánlatát zárt borítékban, cégszerű aláírással 1 (egy) papír alapú példányban közvetlenül személyesen vagy postai úton 2017. február 27. (kedd) 10.00 óráig köteles benyújtani a Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatalban (4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2.). A külső borítékon fel kell tüntetni továbbá a következő megjegyzést: “Iparterület-Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”.

Ajánlatot az a pályázó nyújthat be, aki a pályázati szándékát a Polgármesteri Hivatalban legkésőbb 2017. február 22. (csütörtök) 16.00 óráig beérkezően írásban bejelenti, továbbá ezen időpontig az önkormányzatnak az OTP Banknál vezetett 11738084-15372923 számú számlájára 5 millió Ft szerződéskötési óvadékot befizet. Az óvadék után az önkormányzat kamatot nem fizet. Az óvadék a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra, a többi pályázó részére visszafizetésre kerül.

  1. Az érvényes ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát:

–           a pályázati felhívásban és e rendeletben foglalt feltételek elfogadására,
–           az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre,
–           a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére,
–           az ajánlati kötöttségre vonatkozóan (legalább 60 nap).

  1. A beérkezett, érvényes ajánlatokat Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. március 21. napján tartandó testületi ülésén bírálja el, több érvényes ajánlat esetén versenytárgyalást tart. A kiíró a pályázat kiírásakor fenntartja a jogot, hogy egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ilyen módon minősítse a pályázatot eredménytelennek.

Nagyhegyes, 2018. január 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzata